CAD/CAM/CAE сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол инженер -2018 нэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 
CAD/CAM/CAE системүүдийн хэрэглээний талаар нийт 96 цагийн сургалт инженер техникийн ажилчдын дунд зохион байгуулагдлаа. 
Уг сургалтыг Master CAM, Solidworks API, Ansys програмуудыг түшиглэн явуулж дууслаа.
Сургалт нь үнэ төлбөргүй явагдсан бөгөөд давхардсан тоогоор 90 гаруй инженер техникийн ажилчид хамрагдав.