ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ - Инженер механик, судлаач оюутан, багш нарын дунд зохиогдох "Engineering simulation in industry" сэдэвт хурал;
СУРГАЛТ СЕМИНАР - инженерүүдэд зориулсан ANSYS, Solid Works, Master CAM програмын сургалт, 2018.3-р сараас;

БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН - Innovative light weight device, Energy low device, Additive manufacturing;
СAD/CAE/CAM ын Улсын олимпиад, 2018.04.21-22;
Техникийн механик ийн Улсын олимпиад (Engineering mechanics; Solid Mechanics; Mechanism Design; Machine design & elements; Applied Mechanics) 2018.04.20