БОДЛОГО

Машин механизмын онол/ХААИС-иас санал болгосон/ 
онолын механик/ХААИС-иас санал болгосон/ 
онолын механик/ХААИС-иас санал болгосон/ 
онолын механик/ХААИС-иас санал болгосон/ 
Mашин механизмийн онол/ХААИС-иас санал болгосон/ 
Mашин механизмийн онол/ХААИС-иас санал болгосон/ 
Mашин механизмийн онол/ХААИС-иас санал болгосон/ 
Mашин механизмийн онол/ХААИС-иас санал болгосон/ 
онолын механик/үргэлжлэл/ 
онолын механик/үргэлжлэл/ 
онолын механик/үргэлжлэл/ 
Oнолын механик/үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Mашин механизмийн онол/үргэлжлэл/ 
Mашин механизмийн онол 
Машины эд анги, 2018 
онолын механик 
онолын механик 
онолын механик 
онолын механик 
Oнолын механик 
Oнолын механик 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Материалын эсэргүүцэл, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машины эд анги, 2018 
Машин механизмын онол/Нэрэмжит бодлого/ 
Машин механизмын онол /үргэлжлэл/ 
Машин механизмын онол 
CAD/CAE/CAM-ийн IV-р олимпиадын материал (2017 он) 
CAD/CAE/CAM-ийн III-р олимпиадын материал (2013 он) 
CAD/CAE/CAM-ийн II-р олимпиадын материал (2012 он) 
CAD/CAE/CAM-ийн анхдугаар олимпиадын материал (2011 он)  
Машин механизмын онол 
Материалын эсэргүүцэл 
Машин механизмын онол 
Материалын эсэргүүцэл 
Машины эд анги. Нэрэмжит бодлого 
Машины эд анги. II хэсэг бодлого 
Машины эд анги. эгэл хэсэг 3 
Машины эд анги. эгэл хэсэг 2 
Машины эд анги. эгэл хэсэг